Fun & Party Match

Hèt Entertainmentbureau

Tel: 0186-694555

paginaster

Algemene Voorwaarden

Definitie

Onder "Contractant 1", de "Opdrachtgever", wordt verstaan: diegene waar Fun & Party Match een artiest en/of attractie voor verzorgt.
Onder "Contractant 2" wordt in elk geval verstaan: Fun & Party Match.
Onder "Artiest" wordt verstaan: artiest, groep van artiesten, musici, presentator(trice) of disc-jockey. Ook betrokken technici en/ of vertegenwoordigers die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, presentator(trice) of disc-jockey.
Onder "Attractie/ Entertainment" wordt verstaan: iedere vorm van entertainment uit te voeren door Fun & Party Match voor Contractant 1.
Onder "Zaken voor Optreden Benodigd" wordt verstaan: kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek)instrumenten etc voor het optreden benodigd. Voor specifieke informatie kunt u de eventuele rider en specifieke contracten er op nalezen.
Onder "Meldadres" wordt verstaan: de overeengekomen locatie, adres en plaats.
Onder "Showtime" wordt verstaan: de overeengekomen datum en tijdstip(en).
Onder "Publiek" wordt verstaan: alle bij het optreden aanwezige toeschouwers.
Onder "Totale uitkoopsom/ Gage" wordt verstaan: het totaalbedrag inclusief de door Fun & Party Match af te dragen loonheffing en premie werknemersverzekering voor zover verschuldigd. Zonder BTW, tenzij anders vermeld in offertes en overeenkomsten.
Onder "Onkosten" wordt verstaan: kosten voor veerboot, toltunnels, parkeren etc.
Ontbijt, lunch of diner afhankelijk van showtijd dient door opdrachtgever verzorgt te worden.Betrokken partijen


Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Fun & Party Match en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.
Inkoopvoorwaarden van de wederpartij worden expliciet afgewezen.Totstandkoming overeenkomst


a. Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, op welke wijze dan ook, een of meerdere diensten hebt besteld en van Fun & Party Match een bevestiging van de geboekte artiest(en) en/of attractie(s) hebt ontvangen. Deze algemene voorwaarden zoals annuleringen en betalingen zijn dan al van kracht. Al dan niet reeds ondertekend door u.
b. De overeenkomst ontvangt u digitaal. Een exemplaar zien wij graag getekend retour binnen 5 werkdagen na opmaak Na het retour sturen ontvangt u van ons een exemplaar met onze handtekening, bedoeld voor u administratie. Ontvangen wij de overeenkomst niet getekend retour binnen 5 werkdagen dan is Fun & Party Match gerechtigd om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat Fun & Party Match enige schadevergoeding aan de opdrachtgever hoeft te voldoen. Het niet ondertekenen en/ of retourzenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en Fun & Party Match.
c. De Opdrachtgever verklaart meerderjarig en gerechtigd te zijn om te tekenen.
d. Bij eventuele wijzigingen behoudt de artiest en/of Fun & Party Match het recht om te weigeren of een meerprijs te berekenen voor de extra werkzaamheden.Bepalingen inzake optredens en producties


a. Contractant 1 verklaart bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest. Contractant 1 dient te zorgen voor twee consumpties per persoon per half uur.
b. Contractant 1 verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen door Contractant 1 vrijwaart Fun & Party Match van alle mogelijke gevolgen die hieruit kunnenvoortvloeien.
c. Contractant 1 dient te zorgen voor een voldoende ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en stoelen, stopcontact en spiegel en dichtbij een toilet. De veiligheid van de artiest ten allen tijde door hem gewaarborgd is en indien Fun & Party Match daarom verzoekt dranghekken en ordedienst aanwezig zijn.
d. Voor optredende muzikale artiesten dient Contractant 1 te zorgen voor een vrij toegankelijk en vloerbedekking vrij podium. Bezoekers en medewerkers zullen niet backstage aanwezig zijn, tenzij anders is afgesproken met artiest of bands. Beeld- en geluidsopnamen en interviews zullen niet worden toegestaan; zonder schriftelijke toestemming Fun & Party Match.
e. Contractant 1 dient te zorgen voor een parkeerplaats in de directe omgeving van de uitvoerlocatie. Indien men op locatie alleen betaald kan parkeren zijn deze kosten voor rekening van Contractant 1.
f. Fun & Party Match dient zorg te dragen voor een tijdige aanwezigheid van de artiest en benodigde materialen. Files en weers- omstandigheden vallen onder overmacht en kan door Contractant 1 niet als reden gelden voor een schadevergoeding.
g. De door Fun & Party Match en Contractant 1 overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of betaling van meerwerk te berekenen.
h. Voor optredende bekende muzikale artiesten: Fun & Party Match behoudt zich tot vier dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor het optreden van de artiest bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoeld tijdstip een televisie- of buitenlands optreden kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding van Fun & Party Match vorderen. Fun & Party Match gaat op zoek naar vervanging.
i. In geval van annulering door overmacht waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. Fun & Party Match dient ingeval van ziekte een getekende doktersverklaring te overleggen en indien de opdrachtgever daarom verzoekt een datum voor een vervangend optreden aan te bieden zonder extra administratiekosten voor de opdrachtgever.Loonheffingen en sociale lasten


De loonheffingen en sociale lasten van onze medewerkers en artiesten zijn in de gages inbegrepen en zullen door Fun & Party Match of derden worden afgedragen.Aanspreekpunt


Fun & Party Match geldt als centraal aanspreekpunt en contact voor, tijdens en na uw evenement. Daarmee houden wij de lijnen kort. Telefoonnummers van onze artiesten, attractiemedewerkers, ambachtslieden en andere leveranciers worden dan ook niet afgestaan. U kunt ons ten alle tijde bereiken op ons kantoornummer. Indien nodig zal deze doorgeschakeld staan naar een van onze medewerkers. De telefoonnummers staan vermeld in u contract.Privacy


In het kort: wij verzamelen alleen n.a.w. gegevens, telefoonnummer en rekeningnummer ten behoeve van de uitvoer van uw entertainment aanvraag. Deze worden niet afgestaan aan derden en 7 jaar bewaard voor de Belastingdienst. Een kopie van onze Privacyverklaring is op te vragen.
U ontvangt de Nieuwsbrief alleen als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven via het contactformulier.
Wanneer u na afloop van de uitvoer een evaluatie invult, wordt u privenaam niet genoemd, alleen uw bedrijfsnaam of een omschrijving ervan.paginaster

Fun en Party Match

Annulering


a. Kijk voor specifieke annulerings voorwaarden op de betreffende offerte en overeenkomst. Indien niets specifieks is vermeld in overeenkomst zijn de algemene annulerings voorwaarden, zoals hieronder genoemd, van toepassing.
b. In geval van annulering wordt, bij 90 dagen tot 60 dagen voorafgaand aan optreden (gedeeltelijk) geannuleerd bedragen de kosten 50% van het totale factuurbedrag.
c. In geval van annulering wordt, bij 60 dagen tot 30 dagen voorafgaand aan optreden (gedeeltelijk) geannuleerd bedragen de kosten 75% van het totale factuurbedrag.
d. Indien contractant 1 binnen 30 dagen voorafgaand aan het optreden annuleert is het gehele factuurbedrag verschuldigd.
e. Contractant 1 vrijwaart contractant 2 volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van deze overeenkomst.
f. Annulering dient schriftelijk en aangetekend te geschieden.Boekingen tijdens Corona

Mocht er vanuit Overheidswege een nieuwe lockdown komen ten tijde van uw boeking dan kunt u deze boeking eenmalig gratis verplaatsen. Wanneer dit uit eigen overweging is gelden onze Algemene Voorwaarden.Betalingen


a. 100% van de uitkoopsom dient uiterlijk 2 weken voor evenementendatum bij ons op de rekening te staan. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt Fun & Party Match zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst totale evenement gedeeltelijk of in zijn geheel te annuleren, met behoudt van volledige betaling.
b. Bij niet, niet volledig of niet tijdig betalen door contractant 1 aan contractant 2 volgt bij aflopen van eerste factuur een herinnering van het verschuldigde bedrag met een wettelijke rente.
c. Het verschuldige bedrag met wettelijke rente zal na de eerste herinnering verhoogd worden met 2% boete rente, waarbij een gedeelte van de maand bij berekening als een gehele maand wordt aangemerkt.
d. Een herinnering volgt binnen 7 dagen na aflopen van eerste factuur. Een aanmaning volgt binnen 7 dagen na aflopen van herinnering. Na de tweede aanmaning, tevens gevolgt binnen 7 dagen na aflopen van eerste aanmaning zullen alle benodigde papieren overgedragen worden aan een Deurwaarder. Alle eventuele bijkomende kosten zullen voor rekening van Contractant 1 zijn.Levering


Fun & Party Match verplicht zich, na gehele betaling, tenzij anders schriftelijk afgesproken, om de artiest(en) en/of attractie(s) te leveren op de afgesproken datum en tijd.Aansprakelijkheid


a. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-materialen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart Fun & Party Match voor schadeclaims van derden.
b. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.
c. Fun & Party Match en de artiesten en attractieverhuurbedrijven waar zij mee werkt verklaren een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.Geschillen/ klachten


Voor geschillen en/of klachten kunt u op locatie het direct bespreken met de artiest of attractiebegeleider zodat het terplekke opgelost kan worden. Mocht dat niet het geval zijn kunt u schriftelijk uw verhaal doen, waarna wij u spoedig van een antwoord zullen voorzien en samen tot een oplossing zullen komen. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Fun & Party Match en u is Nederlands recht van toepassing.Werkkostenregeling in het kort


Door de werkkostenregeling kunt u maximaal 1,2% van uw totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen zoals kosten voor een personeelsfeest en verstrekkingen voor uw werknemers zoals give aways. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u 80% eindheffing. De regeling kent ook 'gerichte vrijstellingen' en 'nihilwaarderingen', die niet ten koste gaan van uw vrije ruimte. Ook is er een nieuwe manier voor het waarderen van loon in natura. Als het personeelsfeest op de werkvloer in uw kantoorpand of op uw parkeerterrein plaatsvindt, dan geldt de nihilwaardering. Belastingdienst Werkkostenregeling.Buma Stemra


Indien u een artiest of een orkest heeft geboekt dan heeft u een bedrag afgesproken voor de uitvoerende artiest(en). U bent dan echter nog niet helemaal klaar, want dit bedrag is exclusief muziekauteursrecht. De muziek die ten gehore wordt gebracht is veelal gemaakt door anderen. Zij blijven vaak verscholen, onhoorbaar achter de artiesten die hun werk uitvoeren. Toch, de muziek waar u van geniet is het eigendom van die componisten en tekstdichters. Als indicatie (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend) kunt u uitgaan van een bedrag van 7% over de uitkoopgage. Kijk op de website van Buma Stemra meer informatie.

Klik hier om een digitale versie te downloaden.Cookies

Om deze site zo goed mogelijk voor u te maken, dienen wij enkele cookies te plaatsen. Cookies worden geplaatst om de functionaliteit van deze site te optimaliseren. Kleine files voor bijvoorbeeld de lay out en menu gebruik. Tevens voor ons om gebruik te kunnen maken van anonieme, tracking analyse en advertentie mogelijkheden en bijbehorend onderzoek. Wanneer u de geschiedenis verwijderd worden na een nieuw bezoek de functie gegevens opnieuw ingesteld.Corona/ Covid-19

Mocht er vanuit Overheidswege een nieuwe lockdown komen, of andere maatregelen, dan kunt u gratis annuleren of verplaatsen. Wanneer dit uit eigen overweging is gelden onze Algemene Voorwaarden.